Welkom

Prefer English?

Welkom bij Alumni Netwerk Association!

Op 6 november 2019 vindt onze volgende bijeenkomst plaats.

Wie zou je zijn zonder je verhaal?

Dit is de kern van ‘The Work of Byron Katie’, een zelfonderzoek gebaseerd op vier vragen en een omkering. The Work is een voortdurend zich verdiepend proces van bewustwording, niet een snelle oplossing. “Het is meer dan een techniek,” zegt Byron Katie. “Het brengt een aangeboren aspect van ons wezen tot leven dat diep binnen in ons slui- mert.” Byron Katie noemt dat ook wel ‘your true nature’ of ‘de liefde die je van nature bent’.

Wie is Byron Katie?
Byron Kathleen Reid (iedereen noemt haar Katie) is een Amerikaanse vrouw uit Californië van nu ruim 65 jaar. Halverwege een gewoon leven - twee huwelijken, drie kinderen, een succesvolle carrière - was Katie in een tien jaar durende neerwaartse spiraal geraakt die leidde tot overgewicht, woede, waanideeën en wanhoop. Twee jaar lang was ze zo depressief dat het haar zelden lukte haar huis te verlaten. Op een ochtend in februari 1986 (Katie is dan 43 jaar) wordt ze wakker op de vloer van haar kamer in een opvanghuis voor vrouwen met eetstoornissen. Haar besef van wie of wat ze is, is weg. “Er was geen ik,” zegt ze. Ze is zich ervan bewust dat het haar denken is dat haar pijn veroorzaakt. “Al mijn woede, alle gedachten die me hadden gekweld, mijn hele wereld, de hele wereld, was verdwenen.
Tegelijkertijd welde gelach op uit de diepte en stroomde naar buiten. Alles was onherkenbaar. Het was alsof er iets anders wakker was geworden.

“Lijden is een keuze,” zegt Katie. Als we stress voelen - variërend van een licht onbehagen tot intens verdriet, woede en wanhoop - kunnen we er zeker van zijn dat er een specifieke gedachte is die onze fysieke en emotionele reactie veroorzaakt, of we ons van die gedachte bewust zijn of niet.
De manier om een einde aan deze stress te maken, is het onderzoeken van die pijn veroorzakende gedachte met behulp van vier vragen en de omkering. De wijsheid die in dit proces zit, is al eeuwenoud: “We raken niet verstoord door wat ons overkomt, maar door onze gedachten over wat er gebeurt ,” of, anders gezegd: “Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop we die zien .”

De vier vragen van The Work zijn eenvoudig:

  1. Is het waar?
  2. Kun je absoluut weten dat het waar is?
  3. Hoe reageer je of wat gebeurt er, als je de gedachte gelooft?
  4. Wie zou je zijn zonder de gedachte?

De omkering van de gedachte kan gaan naar jezelf, de ander of het tegendeel. Hoewel de ‘techniek’ van de vragen en de omkering altijd dezelfde is, verloopt ieder onderzoeksproces anders. Iedereen leert The Work op zijn eigen moment en manier. De boeken van Katie bevatten uiteenlopende illustraties van hoe The Work werkt bij tal van mensen en op www.thework.com zijn filmpjes van sessies te zien. Het enige wat je nodig hebt om The Work te doen, is de bereidheid om de vragen te beantwoorden en de eenvoudige richtlijnen te volgen. Dat geldt ook voor degenen die bij een sessie van iemand anders aanwezig zijn als lezer of als toeschouwer.

Wie is Margreet van Persie?
Margreet is een individueel coach en intervisiecoach. Zij begeleidt mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze werkt met een heldere blik, een wakkere geest en een warm hart.

In 2011 is Margreet in Amerika door Byron Katie (internationaal) gecertificeerd. Dit gebeurde, nadat zij in de jaren daarvoor had deelgenomen aan het certificeringsprogramma van Institute for The Work.
"Certificering in The Work is niet te vergelijken met andere mij bekende certificeringen. Wat is het verschil? Het gaat om het integreren van The Work in je leven als een soort van levensstijl. Ofwel ben ik in staat ‘to walk my talk’. Voor mij is The Work veel meer dan een coachmethode. En tegelijk is het dat natuurlijk ook. Een methode die diepgaand werkt, als je als coach deze eerst zelf doorleeft. Een motto dat voor mij weergeeft waar The Work over gaat, is: ‘Hoe verhoud ik me – in veerkracht – tot een werkelijkheid die anders is dan ik graag zou willen’".

Op 6 november verzorgt Margreet van Persie speciaal voor onze Alumni een workshop "The Work", ook wel 'Inquiry Based Stress Reduction' genoemd. Ze gaat ons voor in het zelfonderzoek met de vier vragen. Ze zal vertellen hoe deze methode werkt en hoe je het kunt integreren in je leven. Deze methode is een waardevolle aanvulling op je toolbox en op je eigen leven.

De leden hebben al een uitnodiging ontvangen. Heb je de CT gedaan en ben je nog geen lid? Dan kun je nu heel voordelig lid worden.

Ben je bezig met CT najaar 2019, dan krijg je een uitnodiging via email.

Het is ons verlangen om leden te kunnen faciliteren om bijeenkomsten bij te wonen om nieuwe inzichten te krijgen, elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en elkaar te ondersteunen.

We hopen dat je snel met één van onze bijeenkomsten kunt kennismaken.

Je bent van harte welkom!

Het bestuur
Olivier, Carel-Jan, Susanne, Arno en Asha

 

Toch liever Nederlands?

Welcome to the Alumni Network Association!

Our next meeting will take place on November 6, 2019.

Who would you be without your story?

This is the core of "The Work of Byron Katie", a self-examination based on four questions and a reversal. The Work is a constantly deepening process of awareness, not a quick solution. "It's more than a technique," says Byron Katie. "It brings to life an innate aspect of our being that is dormant deep within us." Byron Katie also calls it "your true nature" or "the love that you are by nature."

Who is Byron Katie?
Byron Kathleen Reid (everyone calls her Katie) is an American woman from California, who is now over 65 years old. Halfway through a normal life - two marriages, three children, a successful career - Katie had fallen into a ten-year downward spiral that led to overweight, anger, delusions and despair. For two years she was so depressed that she seldom succeeded in leaving her house. One morning in February 1986 (Katie is then 43 years old) she wakes up on the floor of her room in a shelter for women with eating disorders. Her awareness of who or what she is, is gone. "There was no me," she says. She is aware that it is her thinking that causes her pain. “All my anger, all the thoughts that had tortured me, my whole world, the whole world, had disappeared. At the same time, laughter rose from the depth and flowed out. Everything was unrecognizable. It was as if something else had awakened.

"Suffering is a choice," says Katie. When we feel stress - ranging from a slight discomfort to intense sadness, anger and despair - we can be sure that there is a specific thought that causes our physical and emotional response, whether we are aware of it or not. The way to put an end to this stress is to examine that pain-causing thought with the help of four questions and the reversal. The wisdom in this process has been around for centuries: "We are not disturbed by what happens to us, but by our thoughts about what happens," or, in other words: "Happiness is not dependent on things outside of us, but on the way we see it. "

The four questions of The Work are simple:

  1. Is it true?
  2. Can you absolutely know that it is true?
  3. How do you respond or what happens if you believe the thought?
  4. Who would you be without the thought?

The reversal of the thought can go to yourself, the other or the opposite. Although the "technique" of the questions and the reversal is always the same, every research process is different. Everyone learns The Work in their own time and way. The books of Katie contain various illustrations of how The Work works for many people and you can watch videos of sessions on www.thework.com. The only thing you need to do The Work is to be willing to answer the questions and follow the simple guidelines. This also applies to those who are present at someone else's session as a reader or as a spectator.

Who is Margreet van Persie?
Margreet is an individual coach and intervision coach. She guides people in their personal and professional development. She works with a clear eye, a waking mind and a warm heart.

In 2011, Margreet was certified (internationally) by Byron Katie in America. This happened after she had taken part in the Institute for The Work certification program in the previous years. "Certification in The Work cannot be compared with other certifications I know. What is the difference? It is about integrating The Work into your life as a kind of lifestyle. In other words, I am able to 'walk my talk'. For me, The Work is much more than a coaching method, and at the same time it is of course also a method that works in-depth, when you as a coach first experience it yourself. ”A motto that reflects what The Work is about is: How do I relate - in resilience - to a reality that is different from what I would like it to be".

On November 6, 2019, Margreet van Persie will give especially for our Alumni a workshop "The Work", also known as "Inquiry Based Stress Reduction." She will lead us in the self-examination with the four questions. She will tell us how this method works and how we can integrate it into our lifes. This method is an valuable addition to your toolbox and to your own life.

Members have already received an invitation. Are you a CT Graduate and are you not yet a member? Then you can become one nowfor an advantageous price.

If you're attending the CT fall 2019, you will receive an invitation via email.

It is our desire to facilitate members to attend meetings in order to gain new insights, to meet each other, to get to know each other and to support each other.

We hope that you soon become acquainted with one of our meetings.

You are most welcome!

The board
Olivier, Carel-Jan, Susanne, Arno en Asha

 

to the top/naar het begin

Lid worden

De Alumnivereniging is van en voor Certified MMS coaches.
De kosten voor het lidmaatschap zijn € 95,- per jaar. Hiervoor zal je een factuur ontvangen.
 
Lid worden gaat als volgt:
* Vraag een account aan via Lid worden;
* Zodra je aanvraag voor een account en lidmaatschap is goedgekeurd ontvang je daarvan bericht.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
The Alumni Association is from and for Certified MMS coaches.
Membership costs are € 95, - per year. For this you will receive an invoice.
 

Becoming a member goes as follows:

* Request an account via Become a member;
* As soon as your application for an account and membership has been approved, you will be notificied.
 

Agenda

Archief